Персональний сайт
психолога-консультанта

Яна Чаплака

 

Панок В.Г. Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти: навч.-метод. посібник / В.Г.Панок, Я.В.Чаплак, Д.Д.Романовська; за наук. редакцією В.Г.Панка. / Видання 2-е, репринтне. - Чернівці, 2011. - 232с.


Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України

(№1.4/18-2412 від 15.06.10)


У навчально-методичному посібнику розглядаються основні психоконсультативні стратегії діяльності психолога-практика в системі освіти України. Висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні проблеми психологічного консультування.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія", а також для практичних психологів, соціальних педагогів, слухачів  курсів системи перепідготовки та вдосконалення психолого-педагогічних кадрів.

УДК 159.9-0.51:174

Підрозділ з навчально-методичного посібника:

МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЩОДО НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

У загальному про психологічну допомогу можна сказати, що вона здійснюється через створення певних організаційних і психологічних умов, які дозволяють людині справлятися зі своєю проблемною ситуацією [116,с.16-17].

Л.М.Карамушка виділяє такі моделі психологічної служби: «суспільна», «організаційна», «групова», «особистісна» [121,с.56]. Отже, психологічну допомогу, на основі об’єктивно-цільових моделях психологічної служби, можна диференціювати на такі види як суспільна, організаційна, групова й особистісна (таблиця №1.4.1):

 

Таблиця 1.4.1.

Об’єктивно-цільові види психологічної допомоги

 

Види психологічної допомоги

Характеристика

Основні вимоги щодо готовності психолога

1.

Суспільна

Основним об’єктом психологічної допомоги виступає суспільство, великі соціальні групи (нації, народи, політичні партії тощо).

Психологи повинні бути підготовлені до врахування соціально-психологічних закономірностей діяльностей таких соціальних груп.

2.

Організаційна

Психологи, які працюють у психологічних службах банків, фірм, великих корпорацій. Їхня діяльність направлена на психологічну підтримку діяльності організації в цілому.

Спеціалісти цього профілю при аналізі практичних завдань повинні враховувати основні психологічні механізми діяльності та розвитку організації, її взаємодії із соціальним середовищем.

3.

Групова

Практичні психологи, які працюють у сфері психології управління, політичної, організаційної, шкільної, сімейної психології та ін. Основними об’єктами психологічної допомоги виступають малі соціальні групи (формальні – трудові й навчальні колективи, сім’я та неформальні, які утворюються та функціонують в рамках колективів та поза їх межами).

Спеціаліст має бути підготовлений до врахування основних механізмів діяльності та розвитку малих соціальних груп.

4.

Особистісна

Психологи, які мають відношення до психоконсультативної діяльності або клінічної, медичної психології. Основним об’єктом надання психологічної допомоги представників цього напрямку виступає особистість.

Психолог має володіти основними психологічними механізмами розвитку особистості та причинами його відхилень, психотерапевтичними засобами впливу на особистість.

   Крім цього, потрібно готувати майбутніх практичних психологів як до особливостей використання екстремальної та стабільної моделі надання психологічної допомоги [121,с.58]. Л.М.Карамушка, М.П.Малигіна виділяють такий критерій, як пріоритетність надання психологічної допомоги різним категоріям її об’єктів і на основі цього визначають дві основні моделі психологічної служби (таблиця № 1.4.2) [122]:

 

Таблиця 1.4.2.

Основні моделі психологічної служби за пріоритетністю надання психологічної допомоги різним категоріям її об’єктів за Л.М.Карамушкою, М.П.Малигіною

Модель психологічної служби

Характеристика

1.

Екстремальна

Орієнтована на надання термінової психологічної допомоги певним категоріям об’єктів за силою їх особливого статусу в певному соціумі, який обумовлений негативним впливом на них тих чи інших певних соціально-економічних, психофізіологічних та соціально-педагогічних чинників.

2.

Стабільна

Направлена на надання психологічної допомоги всім категоріям працівників та населення, організаціям в стабільних, нормальних умовах їх функціонування.

Така розгалуженість видів надання психологічної допомоги зумовлена тим, що сучасна психологічна служба нашої держави у всіх об’єктивно-цільових моделях, в більшості випадків, діє у екстремальних умовах з різних вагомих причин сьогодення (соціально-політичні, економічні перетворення в суспільстві, перехід до ринкових економічних відносин та багато інших), які мають неабиякий вплив на становлення соціально-психологічної служби України.  

 

 
free counters Google